انتشار ویرایش جدید ISO 19011

انتشار ویرایش جدید ISO 19011

 

 

ویرایش جدید سند ISO 19011:2018، رهنمودهایی برای ممیزی سیستم های مدیریت، در جولای 2018 منتشر شده است. این ویرایش سوم ISO 19011 است که جایگزین ویرایش دوم، ISO 19011:2011 شده است.

از زمانی که ویرایش دوم (2011) سند ISO 19011 تنظیم شده، سیستم های مدیریت جدیدی ارائه شده اند، همچنین سیستم های مدیریت قبلی تغییر ویرایش های اساسی با ساختار جدید شده اند که اکثر آن ها ساختار مشترک، الزامات اصلی یکسان، اصطلاحات و تعاریف یکسان دارند. در نتیجه نیاز جدی برای درنظر گرفتن رویکردی گسترده تر برای پوشش اتواع ممیزی سیستم های مدیریت با امکان ارائه راهنمایی های جامع تر و عمومی تر وجود داشت. چرا که نتایج ممیزی می تواند ورودی هایی برای جنبه های تحلیلی برنامه ریزی کسب و کار باشد و می تواند به شناسایی بهبودها و فعالیت های لازم کمک کند.

ISO 19011 می تواند برای انجام ممیزی های داخلی (ممیزی شخص اول) و ممیزی هایی که توسط سازمان ها در مورد فراهم کنندگان خارجی انجام می شود و یا در مورد دیگر طرف های ذینفع های خارجی (ممیزی شخص دوم) استفاده شود.

مهمترین تغییرات در مقایسه با ویرایش قبلی به شرح زیر است:

  • اضافه شدن رویکرد مبتنی بر ریسک به اصول ممیزی؛
  • توسعه راهتمایی هایی مربوط به مدیریت طرح ریزی ممیزی، شامل ریسک های طرح ریزی ممیزی؛
  • توسعه راهتمایی هایی برای انجام ممیزی، خص.صا درباره برنامه ممیزی؛
  • توسعه الزامات مربوط به صلاحیت ممیزان؛
  • تکمیل ضمیممه الف در خصوص ارائه راهنمایی در مورد ممیزی مفاهیم جدید مانند بافت سازمانی، رهبری و تعهد، ممیزی مجازی، زنجیره تامین، ...؛