ممیزی شرکت ری آب

ممیزی شرکت ری آب

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, HSE  در شرکت  ری آب با ممیزی جناب آقای عظیمی و آقای امیر اخوت خو در مورخ 27 و 28 فروردین ماه سال 1398 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.