ممیزی شرکت پتروشیمی کارون

ممیزی شرکت پتروشیمی کارون

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 26000:2010, ISO 10001:2007, ISO 10003:2007 در پتروشیمی کارون با ممیزی جناب آقای روستایی در مورخ 13 اسفند ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.