ممیزی شرکت سرما آفرین ایران

ممیزی شرکت سرما آفرین ایران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد  ISO 9001:2015 در شرکت سرما آفرین ایران با ممیزی آقای معدن پور و آقای اخوت خو در مورخ 5 و 6 آبان  ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت  IMQ به انجام رسید.