ممیزی شرکت های تک ناز یاسمن و روغن سمن

ممیزی شرکت های تک ناز یاسمن و روغن سمن

 

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های   ISO 10002:2018  و ISO 10004:2018 در شرکت های تک ناز یاسمن و روغن سمن به عنوان اولین مجموعه های دریافت کننده گواهی های تایید مذکور با آخرین ویرایش در سال 2018 تحت ممیزی خانم مهندس ملکوتی در تاریخ 20 آذر ماه 1397 با موفقیت سپری شد.