ممیزی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

ممیزی شرکت تولیدی شیمیایی کلران

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد های  ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, , ISO 10015:1999, ISO 10002:2014, ISO 10004:2012 در شرکت تولیدی شیمیایی کلران  با ممیزی آقای امانی، خانم نادعلی و آقای عرب عامری در مورخ 25 و 26، 27 شهریور ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.