ممیزی شرکت گواه

ممیزی شرکت گواه

با خرسندی اعلام می گردد ممیزی استاندارد   ISO 9001:2015, ISO 10002:2014 در شرکت گواه با ممیزی آقای روستایی و آقای یامینی و آقای ارفعی در مورخ 7 و 8 مهر ماه  سال 1397 با موفقیت این سازمان و دریافت گواهینامه از شرکت IMQ به انجام رسید.