سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای ISO 45001:2018

سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه‌ای  ISO 45001:2018

پذیرفتن یک سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سازمان را قادر می سازد که محیط کار سالمی را برای تمام کسانی که به محیط کار دسترسی دارند فراهم سازد، تا از آسیب های مربوط به کار و بیماری های کاری جلوگیری کند و به طور مداوم عملکرد ایمنی و بهداشت را بهبود بخشد.

بدین منظور استاندارد ISO 45001:2018، سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، الزامات به همراه راهنمایی برای استفاده، مارچ 2018 منتشر شده است.

هدف از سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ایجاد یک چارچوب برای مدیریت ریسکهای OH & S است. نتایج مورد انتظار از اجرای سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت می باید باعث جلوگیری از آسیب های مربوط به کار و بیماری های کاری شده و همچنین تضمینی برای سلامتی کارکنان و ایجاد محیط کار سالم باشد. در نتیجه، این بسیار مهم است که  سازمان برای حذف خطرات و به حداقل رساندن خطرات ایمنی و بهداشتی با نگرش پیشگیری اثربخش و اقدامات حفاظتی اقدام نماید.

اثربخشی و توانایی آن را برای دستیابی به نتایج مورد انتظار در پیاده سازی و نگهداری سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای، وابسته به تعدادی از عوامل کلیدی است که می تواند شامل موارد زیر باشد:

  • رهبری مدیریت ارشد، تعهد، مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن
  • مشاوره و مشارکت کارگران و، در صورت وجود، نمایندگان کارگران
  • تخصیص منابع لازم برای حفظ سیستم
  • سیاست های  OH & Sکه با اهداف و دستورالعمل های کلی استراتژی سازمان  سازگار باشد
  • فرایندهای موثر برای شناسایی خطرات، کنترل خطرات OH & S و استفاده از فرصت ها مربوطه
  • ارزیابی عملکرد مداوم و نظارت بر سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برای بهبود آن‌
  • یکپارچگی سیستم مدیریت OH & S با فرآیندهای کسب و کار سازمان
  • اهداف ایمنی و بهداشت شغلی که با سیاست های آن‌ها هماهنگ شده و ریسک‌ها و فرصت‌های سازمان را در نظر گرفته است
  • رعایت الزامات قانونی و سایر الزامات قابل کاربرد