ارزيابي مركز اعتباردهی ايتاليا Accredia

ارزيابي مركز اعتباردهی ايتاليا Accredia

ارزيابي مركز اعتباردهي ايتاليا Accredia
ارزيابي مركز اعتباردهي ايتاليا Accredia ازشركت مرزبان كيفيت ، نماينده انحصاري IMQ ايتاليا در حوزه ثبت سيستم هاي مديريت طي ٣ روز از ١٧ لغايت ١٩ آبان ماه سال گذشته شامل ٢ روز مميزي witness  و يك روز مميزي دفتر و در حضور نماينده محترم مركز ملي تاييد صلاحيت ايران NACI با موفقيت و كسب نتيجه مثبت به انجام رسيد آقاي ماركو چري سرارزياب تيم ارزيابي Accredia در جلسه اختتاميه با مثبت توصيف كردن نتيجه ارزيابي شركت مرزبان كيفيت، از صلاحيت هاي فني تيم هاي مميزي و نيز كارشناسان ستادي بعنوان نكات مثبت و برجسته ياد كرد.در حوزه ثبت سيستم هاي مديريت طي ٣ روز از ١٧ لغايت ١٩ آبان ماه سال جاري شامل ٢ روز مميزي witness  و يك روز مميزي دفتر و در حضور نماينده محترم مركز ملي تاييد صلاحيت ايران NACI با موفقيت و كسب نتيجه مثبت به انجام رسيد. آقاي مهندس آلفرد كارابديان، مدير عامل شركت مرزبان كيفيت، با ابراز رضايت از نتيجه ارزيابي Accredia  آنرا فرصت مغتنمي براي توسعه توانمندي هاي شركت مرزبان كيفيت در سطح بين المللي دانست.