دستور العمل استفاده از لوگو

شرکت های دارنده گواهینامه باید از دستور العمل های زیر به منظور استفاده از لوگو شرکت تبعیت نمایند.

ضوابط استفاده از لوگوهای مرزبان کیفیت

ضوایط استفاده از لوگوهای IMQ

Regulation of the use of the mark issued by IMQ